Semoball

Saxony Lutheran vs. Sikeston Girls Basketball

Tuesday, November 25, 2014
Glenn Landberg

Saxony Lutheran defeated Sikeston 48-28 Tuesday, Nov. 25, 2014 at Saxony Lutheran High School.